รู้ยังไปยื่นขอรับเงิน 7,500 บาท/เดือน กับประกันสังคมได้หาก ลาออก ถูกจ้างออก ตกงาน

ยื่นขอรับเงิน ประกันสังคม

รู้ยังไปยื่นขอรับเงิน 7,500 บาท/เดือน กับประกันสังคมได้หาก ลาออก ถูกจ้างออก ตกงาน

อย่าให้เสียสิทธิ์ของตนเองไม่ว่าคุณจะออกจากงานในรูปแบบไหน ตกงาน โดนไล่ออก ลาออก มีหลายคนที่ไม่รู้ว่าสามารถไปยื่นขอรับเงินที่ ประกันสังคม ได้สูงสุด 7,500 บาท ซึ่งเรื่องนี้มีรายละเอียดว่าอย่างไรก็ลองมาอ่านกันได้เลย อีกทั้งเงินส่วนนี้จะช่วยเหลือในช่วงที่ไม่มีงานทำได้เป็นอย่างดีเลยนะ

ยื่นขอรับเงิน ประกันสังคม

อ่านให้เข้าใจอ่านให้รู้เรื่อง จะได้ไม่เสียประโยชน์ สำหรับพนักงานคนไหนที่ทำงานประจำและมีการส่งเงินประกันสังคม แต่ต่อมานั้นได้เกิดกรณีกลายเป็นคนว่างงาน หลังจากนี้ให้คุณไปที่สำนักงานประกันสังคม เพื่อที่จะทำการกรอกเอกสารและรอรับเงินชดเชย จากกรณีที่คุณได้ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง

หลักเกณฑ์ที่จะทำให้คุณได้สิทธิ ได้แก่

1. ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

2. ถูกเลิกจ้าง ลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย

3. ต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน (หากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง)

ยื่นขอรับเงิน ประกันสังคม

สิทธิที่จะได้รับเมื่อว่างงาน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

1. กรณีถูกเลิกจ้าง

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

เช่น ถ้าผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท หรือ ถ้าผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 40,000 บาท จะได้รับเพียงเดือนละ 7,500 บาท(คิดจากฐานค่าจ้าง 15,000 บาท)

ยื่นขอรับเงิน ประกันสังคม

2. กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ยื่นขอรับเงิน ประกันสังคม

ส่วนกรณี ถ้าผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท หรือถ้าผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 60,000 บาท จะได้รับเงินเพียงเดือนละ 4,500 บาท (คิดจากฐานค่าจ้าง 15,000 บาท) ทั้งนี้ผู้ประกันตนยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน หลังจากลาออกโดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ เมื่อคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการใช้สิทธิ จะต้องเตรียมหลักฐานต่างๆให้พร้อมเพื่อใช้ขอรับประโยชน์ทดแทน ดังต่อไปนี้

1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)

2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก

เมื่อคุณสมบัติครบถ้วน ให้นำหลักฐานไปยื่นได้ที่สำนักงานจัดหางานของรัฐที่ไหนก็ได้ที่สะดวก สำนักงานประกันสังคมก็จะทำการโอนเงินทดแทนการขาดรายได้ตามสิทธิให้ผู้ประกันตน ผ่านทางบัญชีธนาคารเดือนละ 1 ครั้ง และได้รับไปจนกว่าจะมีงานทำหรือครบสิทธิตามกำหนดที่กล่าวไว้ข้างต้น

สำหรับใครที่ยังมีคำถามหรือมีข้อสงสัยบางประการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่เวปไซต์ของสำนักงานประกันสังคม ที่มีการอธิบายรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว

เงินประกันสังคมที่คุณจ่ายไปไม่สูญเปล่าแน่นอน หากวันนั้นมาถึง อย่าลืมไปแสดงตัวเพื่อใช้สิทธิกันด้วยนะคะ อย่างน้อยก็จะได้มีเงินมาจุนเจือครอบครัว หรือเก็บเป็นเงินก้อนไว้ลงทุนสร้างเนื้อสร้างตัวในอนาคตก็ได้

ยื่นขอรับเงิน ประกันสังคม

หลักฐานเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน

1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)

2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

4. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้

5. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)

6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ผ่าน 11 ธนาคาร ดังนี้

– ธนาคารกรุง ไ ท ย จำกัด(มหาชน)

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)

– ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

– ธนาคาร ไ ท ย พาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

– ธนาคารกสิกร ไ ท ย จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารทหาร ไ ท ย จำกัด(มหาชน)

– ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารซีไอเอ็มบี ไ ท ย จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ ไ ท ย

– ธนาคารออมสิน (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)

ยื่นขอรับเงิน ประกันสังคม

เมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็อย่ายอมเสียสิทธิ์ของตนเองเด็ดขาดนะ เพราะพนักงานทุกบริษัทนั้นจะมีการทำประกันสังคมอยู่แล้ว เงินส่วนนี้แม้จะน้อยสำหรับหลายคนแต่มันก็เป็นจำนวนมากพอที่จะช่วยเหลือคนตกงานได้ และคนที่ลาออกจากงานก็เช่นกันเอาเงินส่วนนี้ไปทำอะไรได้ตั้งเยอะ หากพอเข้าใจรายละเอียดและเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์เรื่องนี้ไปแบ่งให้กับเพื่อน ๆ คนอื่นด้วยนะจะได้ไม่เสียสิทธิ์กัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม

แสดงความคิดเห็น