กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เปิดรับสมัคร “บุคคลทั่วไป” เป็น “พนักงานราชการ” วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท

222
กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไป เป็น พนักงานราชการ

กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เปิดรับสมัคร “บุคคลทั่วไป” เป็น “พนักงานราชการ” วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท

ใครที่กำลังมองหางานหรือว่างงานอยู่ไม่ควรพลาด สำหรับคนที่เรียนจบ ม3,ม6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี ที่กำลังว่างงาน หรือ เปลี่ยนงานใหม่, นักศึกษาจบใหม่ ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานราชการด้วยเงินเดือนสูงถึง 18,000 บาท

กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไป เป็น พนักงานราชการ

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงาน และรายละเอียดการจัดจ้าง

ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยได้รับค่าตอบแทนสำหรับแต่ละตำแหน่งตามรายละเอียดฯ และได้รับสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคม

กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไป เป็น พนักงานราชการ

การรับสมัคร วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

– สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง

– ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2561 ในวันเวลาราชการ

– ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไป เป็น พนักงานราชการ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่นการประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินฯ ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ สถานที่ที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง และทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th

กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไป เป็น พนักงานราชการ

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร กรมกิจการเด็กและเยาวชน

– จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ สถานที่ที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง และทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th

– โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

แผนที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไป เป็น พนักงานราชการ

อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูล : siamnews.com, monovichea.com, dcy.go.th

แสดงความคิดเห็น