ไขข้อสงสัย “ไฟเกษตร” คืออะไร พร้อมวิธีขอใช้

ไฟเกษตร

ไขข้อสงสัย “ไฟเกษตร” คืออะไร พร้อมวิธีขอใช้

การใช้ไฟฟ้าของคนไทยนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้ใช้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร แต่การขอใช้ไฟฟ้านั้นการไฟฟ้าได้กำหนดว่า ต้องมีที่ตั้ง มีโฉนดที่ดินที่แน่ชัด และมีขั้นตอนในการขอพอสมควร แล้วคนที่ทำการเกษตรที่อยู่ห่างไกลสามารถขอใช้ไฟฟ้าได้หรือไม่ วันนี้เราจะไขข้อสงสัยให้ท่านทราบถึงขั้นตอน กระบวนการ ขอใช้ไฟที่เรียกว่า ไฟเกษตร ไปดูกัน

ไฟเกษตร

ชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าจะนำไฟมาใช้เพื่อการเกษตรแต่หลักเกณฑ์ที่จะสามารถทำได้ต้องเกณฑ์ดังนี้

1. จะต้องได้รับการรับรองจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการว่าที่อยู่นั้นไม่ได้เป็นที่หวงห้ามของทางราชการ

2. การสัญจรจะต้องมีทางสาธารณะเข้าออกได้อย่างสะดวก

3. สามารถที่จะติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ เช่น การปักเสาไฟ การตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น

4. มีหนังสือรับรองจาก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ ว่าเจ้าของที่นั้นต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

ไฟเกษตร

5. ต้องระบุแหล่งน้ำให้แน่ชัดว่าในพื้นที่การเกษตรที่ตั้งอยู่นั้นจะใช้น้ำจากไหน เช่น คลองชลประทาน คลองสาธารณะ เป็นต้น

6. ต้องมีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองตามกฎหมาย และต้องไม่เป็นที่ดินของนายทุนเอกชนรายใหญ่

7. การขอติดตั้งไฟฟ้าสามารถขอใช้ไฟได้ไม่เกิน 15(45) แอมป์ ต่อ 1 ราย

8. ต้องสามารถออกใบแจ้งหนี้ ค่ากระแสไฟฟ้าได้

9. ค่าใช้จ่ายในการขยายเขต เฉลี่ยไม่เกิน 50,000 บาท

ไฟเกษตร

นั้นคือหลักเกณฑ์ที่จะขอใช้ไฟฟ้าได้ เมื่อผ่านกระบวนการนี้มาแล้วก็มาถึงการเตรียมเอกสารในการไปขอใช้กระแสไฟฟ้าจะต้องเตรียมอะไรบ้างไปดูกัน

1. หนังสือรับรองต่างๆ จากหน่วยงานราชการที่ออกให้

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาโฉนดที่ดิน

4. สำเนาบัตรประชาชน

ไฟเกษตร

ในส่วนของค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บในอัตราที่ 1,000 – 21,350 แล้วแต่ว่าเกษตรกรต้องการใช้หม้อแปลงขนาดเท่าไหร่

วิธีการขอไฟฟ้าลงพื้นที่การเกษตรมีดังนี้

1. ขอบ้านเลขที่ เพราะการจะขอใช้ไฟฟ้าได้นั้นจะต้องมีที่ตั้งของบ้านก่อน ซึ่งเกษตรกรจะต้องทำที่พักพร้อมการทำห้องน้ำ และจะต้องมีการถ่ายรูปที่พักและห้องน้ำไปประกอบการขอบ้านเลขที่ แต่สิ่งที่ควรรู้คือการที่เราจะไปขอใช้ไฟฟ้าได้นั้นจะต้องมีบ้านที่ต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่ในโซนเดียวกันตั้งแต่ 3 หลังขึ้นไป

2. ยื่นเรื่องกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะให้กรอกเอกสารเพื่อรับรองให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านของเราและเพื่อนบ้านไปพร้อมกัน

3. ยื่นเรื่องที่การไฟฟ้าในท้องที่ นำเอกสารที่ได้ทั้งหมดไปยื่นขอใช้ไฟฟ้าได้ ข้อแนะนำให้รวมกลุ่มกันไปอย่างน้อย 3 หลังขึ้นไป

ไฟเกษตร

เป็นอย่างไรกันบ้างกับการขอใช้ไฟเกษตรซึ่งมีขั้นตอนวิธีการคล้ายกับการขอใช้ไฟฟ้าในชุมชนโดยทั่วไปแต่ที่เพื่อเติมคือจะต้องรวมกลุ่มกันให้ได้ 3 หลังขึ้นไปเท่านั้นเอง

แสดงความคิดเห็น