คนที่ชอบนอนฟังธรรมะแล้วหลับ เกิดอานิสงส์ใหญ่ได้บุญเยอะ

648
คนที่ชอบนอนฟังธรรมะแล้วหลับ

คนที่ชอบนอนฟังธรรมะแล้วหลับ เกิดอานิสงส์ใหญ่ได้บุญเยอะ

ผู้ถาม : ผมอยู่บ้านเปิดเทปธรรมะ ของห ล ว ง พ่อฟัง แต่เวลาฟังนั้นนอนฟัง อย่างนี้จะเกิดโ ท ษหรือเปล่าครับ

ห ล ว ง พ่อ : เดี๋ยวก่อนต้องถามก่อน ผมอยู่บ้าน แล้วตัวไปไหน

ผู้ถาม : ยังไงหรอครับ

ห ล ว ง พ่ อ : ผมเปิดเทปฟังได้เรอะ

ผู้ถาม : หัวเราะ อ้อจริงแฮะ คือ ตัวอยู่ด้วยครับ

ห ล ว ง พ่อ : เกิดแน่ มีโ ท ษ ม หั น ต์ เลย ถ้าฟังเรื่อยๆ ไปจนกระทั่ง m า ย จะไม่รู้จัก น ร ก เป็นยังไง เลยกลายเป็นคนโ ง่ เ ง่ า เ ต่ า ตุ่ น น ร ก เ ป ร ต  สั ต ว์เ ด รั จ ฉ า น จะไม่รู้จักเลย ข า ดความฉลาดในเรื่องนี้

ผู้ถาม : ถ้าไม่โ ง่ ลงข้างล่างก็ยอมครับ

ห ล ว ง พ่อ : เอาเรอะ ชอบโ ง่ เรอะ ใช้ได้ๆ คือว่า ฟังเสียงฉันแต่อย่าลืมว่า นั่นเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า นั่ง นอน ยืน เดิน เขาไม่ได้ห้าม นอนฟังปล่อยให้หลับไปเลยยิ่งดีใหญ่ ฟังเทปไม่ทันจบก็หลับไป เทปก็ว่า ไปตามเรื่องตามราว นั่นแหละจิตเป็น ฌ า น ถ้าฟังแล้วรำคาญมันจะหลับไม่ได้ ถ้าเกิดความเพลิดเพลินจิตจะสบายเรื่อยไป พอถึง ฌ า นปั๊บตัดหลับเลย อันนี้มีประโยชน์ใหญ่

ผู้ถาม : แล้วบังเอิญตอนนั้นต้อง เข้าห้ อ ง ส้ ว ม เลยไปฟังต่อในส้วม ตอนนี้จะบ า ปไหมครับ

ห ล ว ง พ่อ : อาจารย์เอาอะไรฟัง เอาหูฟังหรือเอา ท ว า ร ฟัง

ผู้ถาม : เอาหูครับ

ห ล ว ง พ่อ : เอาหูฟังไม่เป็นไร

ผู้ถาม : แหมถ้าคนช่างคิดก็คิดจริงๆ นะ เวลา ป ล ดปล่อยก็กลัว กลิ่นจะ เ ห ม็ นออกมารบกวน

ห ล ว ง พ่อ : ไม่เป็นไร

ผู้ถาม : ห ล ว ง พ่ออโหสิเลยนะ

ก ร า บขอบคุณ ขอแบ่งปันธรรมนี้ เพื่อเป็น ธรรมทานครับ

คนที่ชอบนอนฟังธรรมะแล้วหลับ

ใครอยากได้บุญเพิ่มลองบทสวดมนต์สั้นๆ ก่อนนอน

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะ ย า มิ

ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง ส า รี ริ  ก ะ ธ า ตุ

ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระ บ ร ม ส า รี ริ ก ะ ธ า ตุตามที่ต่าง ๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอกราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

หากคุณยังมีเวลาสวดต่อได้อีกสักนิด แนะนำให้สวดแผ่เมตตา และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพิ่มเติมตามด้านล่างนี้ เพื่อช่วยเสริมมงคลชีวิต และลดทอนผลของก ร ร ม ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นในทุกๆ ด้านค่ะ

บทสวดมนต์ บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

(กราบครั้งที่ ๑ กราบพระพุทธ)

(กราบครั้งที่ ๒ กราบพระธรรม)

(กราบครั้งที่ ๓ กราบพระสงฆ์)

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความ ทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจาก เ ว ร

อะหัง อัพย า ปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอั  น ต ร า ยทั้งปวง

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุ  ก ข์ ก า ย ทุ ก ข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ  รั ก ษ า ตนให้พ้นจาก ทุ ก ภั ยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ บทแผ่เมตตาให้ ส ร ร พ สั ต ว์

สัพเพ สัตตา สั ต ว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อน ทุ ก ข์ เกิดแก่ เ จ็ บ ต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเ ว ร า โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มี เ ว รแก่กันและกันเลย

อัพะย า ปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เ บี ย ด เ บี ย น ซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุ ก ข์ ก า ย ทุ ก ข์ ใ จ เลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รั ก ษ า ตนให้พ้น จาก ทุ ก ข์ ภั ยทั้งสิ้นเถิด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก postsread

แสดงความคิดเห็น