ประโยชน์ของการใส่บาตรตอนเช้า ที่หลายคนไม่เคยรู้

1597
ใส่บาตรในตอนเช้า

ประโยชน์ของการใส่บาตรตอนเช้า ที่หลายคนไม่เคยรู้

สำหรับช า ว พุ ท ธ แล้วการทำบุญอย่างหนึ่งที่ได้บุญกุศลมากคือ ใส่บาตรในตอนเช้า ซึ่งจะต้องตื่นมาตั้งแต่เช้าเลย เพื่อมาเตรียมกับข้าวต่างๆ สำหรับตักบาตรพ ร ะ ส ง ฆ์ ที่เดินบัณฑบาตผ่านในยามเช้าๆ เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเ มื อ ง ไ ท ยมายาวนานแล้ว นับว่าเราโชคดีมากแล้วที่เป็นเ มื อ ง พุ ท ธ หากใครอยากจะทำบุญแบบง่ายๆ ก็ลองตื่นเช้ามาใส่บาตรสักวันดูนะ

ประโยชน์ของการใส่บาตรในตอนเช้ามีมากมายหลายประการ

1 ตักบาตรเช้าทุกวันนั้นส่งผลให้ผู้ทำบุญรับอานิสงส์ 5 อย่าง คือ การได้เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลาย เป็นคนดีที่น่าคบหา มีชื่อเสียงในทางที่ดี เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรม และ สุดท้ายคือเมื่อล า โ ล กนี้ไปแล้วจะไปสู่สุ ค ติ โ ล ก ส ว ร ร ค์ นั่นเอง

ใส่บาตรในตอนเช้า

2 ทำให้จิตใจสงบ ยึดมั่นในคุณงามความดี เป็นการฝึกจิตใจให้อยู่กับกุศล ซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญ ตามที่พ ร ะพุ ท ธ เ จ้ าเคยตรัสไว้ว่า “ผู้ฝึกจิตดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้” ในยามเช้ามานั้นตื่นแล้วก็จะคิดเลยว่าจะหาของอะไรมาตักบาตรดี เป็นสังฆานุสติ ซึ่งก็เป็นการเจริญพ ร ะ ก ร ร ม ฐานอย่างหนึ่งนะ

3 ฝึกให้รู้จักแบ่งปัน ลดความตระหนี่ถี่เหนียว ลดความเห็นแก่ตัวในตนเอง หนุนให้จิตใจสงบและมีความสุขที่ได้ให้ รู้จักการเสียสละและทำเพื่อผู้อื่น

4 เป็นการต่อผลบุญต่อโ ช ค ล า ภให้กับตนเอง เพราะใครใส่คนนั้นก็ได้บุญ ได้บารมีไปเลย เป็นอีกทางที่จะนำไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวย ทำให้คล่องตัวทุกด้านในทางโลก ตักบาตรบ่อย ๆ ยิ่งทำให้ห า ย จ น

5 เป็นการอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้คนที่ล่ ว ง ลั บไปแล้วอันเป็นที่รัก

6 ช่วยรั ก ษ า ขนบธรรมเนียมของไ ท ยอันดีงามเอาไว้ให้งดงามและมีเสน่ห์แบบไ ท ย ๆ ให้หลายช น ช า ติได้สัมผัสและชื่นชมสืบไป

ใส่บาตรในตอนเช้า

7 เป็นการส่งต่อแบบอย่างในการทำความดี การตักบาตรจะได้ตกทอดมาสู่รุ่นลูกหลานที่ทำให้อยากจะทำบุญตักบาตรพ ร ะเหมือนกับคนรุ่นก่อนที่เคยพาทำเอาไว้ เพื่อไม่ให้วิถีแบบนี้หายไป

8 เป็นการสืบต่ อ อ า ยุพ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า อย่างหนึ่ง เนื่องจากว่าพ ร ะ ภิ ก ษุ ส ง ฆ์ ส า มเ ณ รเองก็ยังต้องเ ลี้ ย ง ชี พด้วยข้าวป ล าอาหารจากญาติโยม หากไม่มีซึ่งคนตักบาตรแล้วพ ร ะ เ ณ รจะฉันสิ่งใด ซึ่งไม่แน่ภาพสวยๆ ของการเดินบิณฑบาตอาจจะหาดูยากและหายไปเลยก็ได้

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนรุ่นใหม่ หรือรุ่นไหน ๆ ก็สามารถทำบุญตักบาตรยามเช้าได้เหมือนกัน การทำบุญแบบง่าย ๆ สามารถทำได้ทุกคนส่วนกับข้าวกับปลานั้นก็เตรียมกันได้ตามความสะดวก และเพียงตั้งจิต ตั้งใจว่าอยากจะทำบุญจริง ๆ แม้ว่าอาหารที่นำมาใส่บาตรนั้นจะไม่ได้มีราคาหรูหราแบบฉบับภัตตาคารแต่ว่าขอให้พ ร ะ เ ณ ร ฉันได้นั่นก็ได้บุญใหญ่แล้วเหมือนกัน เช้านี้ลองตื่นมาตักบาตรดูนะแล้วจะสดชื่นกว่าที่เคยเป็น

เรียบเรียงโดย Naykhaotom

แสดงความคิดเห็น