บทสวดมนต์ป้องกันภัย ขับขี่รถ เดินทางแคล้วคลาด ปลอดภัย!

191
บทสวดมนต์ป้องกันภัย ขับขี่รถ เดินทางแคล้วคลาด ปลอดภัย

บทสวดมนต์ป้องกันภัย เป็นบทสวดมนต์แคล้วคลาดปลอดภัย ซึ่ง บทสวดมนต์ป้องกันภัย ช่วยทำให้มีสมาธิและเสริมสิริมงคล

เวลาจะออกจากไปไหนมาไหนแต่ละที ทุกคนก็คงต้องมีการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเพื่อให้พระท่านช่วยปกปักรักษา คุ้มครองให้เราเดินทางออกจากบ้านได้ อย่างปลอดภัย จะทำอะไรก็ราบรื่น จริงไหมล่ะคะ แต่ถ้าจะให้ดีล่ะก็ เพื่อน ๆ ก็ควรมีการสวดมนต์ บริกรรมคาถา เพื่อให้เกิดสติและมีสมาธิ และยังเป็นการเสริมสิริมงคลกับตัวเองอีกด้วย วันนี้จึงได้มีการรวบรวมสารพัด บทสวดมนต์ป้องกันภัย สำหรับเพื่อน ๆ ใช้สวดบูชาเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกสถานการณ์ มาฝากเพื่อน ๆ

บทสวดมนต์ป้องกันภัย ขับขี่รถ เดินทางแคล้วคลาด ปลอดภัยพระคาถายันทุน พระคาถายันทุนบทนี้แท้จริง คือ พระปริตร ที่ชื่อว่า อภยปริตร ใช้สำหรับสวดป้องกันอันตรายต่าง ๆ แม้ว่าเกิดนิมิตฝันไม่ดี เกิดอาเพศสังหรณ์ใจไปในทางที่ไม่ดี ให้สวดพระคาถานี้จะกลับให้เกิดเป็นความดีขึ้น แม้จะมีเคราะห์ร้ายต่าง ๆ เกิดขึ้นให้ทำน้ำมนต์อาบเสียด้วยพระคาถานี้ บำบัดอันตรายให้หายสิ้นไปได้ หมั่นจำเริญภาวนาไว้ เกิดสิริมงคลลาภยศดีนักแลฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

พระคาถาข่ายเพชรพระพุทธเจ้า

พระคาถาธรณีปริตรนี้ เป็นคาถาสำคัญยิ่งของท่านโบราณาจารย์แต่เก่าแก่ เป็นคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราชทานให้พระอานนท์มหาเถระ เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุขในชาตินี้และชาติหน้า หมู่เทพยดามาประชุมรักษาป้องกันสรรพภัยอันตรายทุกเมื่อ เมื่อเกิดเจ็บไข้ขึ้นใช้เสกน้ำมนต์ รดอาบ หายแล แม้เจ็บจมูกเจ็บตา เสกหมากพ่นก็ได้ เสกน้ำก็ได้ เสกหัวหอมพ่นก็ได้ แก้สารพัดตาลทรางทั้งปวง พระคาถานี้บริกรรมในสถานที่ใดภูตผีปีศาจที่ดุร้ายมิอาจจะเข้าไปกล้ำกราย (เป็นคาถาที่ใช้ในคัมภีร์พิชัยสงครามด้วย)

ชาโล มหาชาโล ชาลัง มหาชาลัง ชาลิเต มหาชาลิเต ชาลิตัง มหาชาลิตัง
มุตเต มุตเต สัมปัตเต มุตตัง มุตตัง สัมปัตตัง สุตัง คะมิติ สุตัง คะมิติ มัคคะยีติ ทิฏฐิลา ทัณฑะลา มัณฑะลา โรคิลา กะระลา ทุพพะลา ริตติ ริตติ กิตติ กิตติ มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ มุตติ มุตติ จุตติ จุตติ ธาระณี ธาระณีติ อิทัง ธาระณะ ปะริตตังฯ พระคาถาอิติปิโส 8 ทิศ (คาถายันต์เกราะเพชร) สมเด็จลุนแห่งนครจำปาศักดิ์ ตั้งนะโม 3 จบ
1. อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา  บทนี้ชื่อ กระทู้ 7 แบก ประจำอยู่ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) บทที่ 1 เสกเป่าแก้พิษสัตว์กัด ต่อยได้ 2. ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง บทนี้ชื่อว่า ฝนแสนห่า ประจำอยู่ทิศอาคเนย์(ทิศตะวันออกเฉียงใต้) บทที่ 2 เสกทำน้ำมนต์ รดคนเจ็บไข้ได้ป่วย ผีเจ้าเข้าทรง 3. ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท บทนี้ชื่อ นารายณ์เกลื่อนสมุทร ประจำอยู่ทิศทักษิณ (ทิศใต้) บทที่ 3 เสกภาวนากันภูตผีปีศาจ เป่าพิษบาดแผล 4. โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ บทนี้ชื่อ นารายณ์ถอดจักรประจำอยู่ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) บทที่ 4 เสกจนครบ 108 จบ ทำน้ำมนต์ ไล่ผีหรือ ให้คนท้องกิน จะคลอดลูก 5.
สัม สัม วิ สะ เท ภะ

บทนี้ชื่อ นารายณ์ขว้างจักรตรึงไตรภพ ประจำอยู่ทิศประจิม (ทิศตะวันตก) บทที่ 5 เสกพรมร่างคนไข้ ไล่ภูตผีปีศาจร้าย ดีนัก

6. คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ

บทนี้ชื่อ นารายณ์พลิกแผ่นดิน ประจำอยู่ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) บทที่ 6 เสกทำน้ำมนต์ ป้องกันผีเจ้าเข้าทรง หรือถูกคุณไสยกระทำชะงัดนัก

7. วา โธ โน อะ มะ มะ วา

บทนี้ชื่อ ตวาดฟ้าป่าหิมพานต์ ประจำอยู่ทิศอุดร (ทิศเหนือ) บทที่ 7 เสกด้าย หวาย มีด ข้าวสาร ขับไล่ผีบ้าน ผีป่าเวลาเดินทางดีนัก

8. อะ วิช สุ นุต สา นุ ติ บทนี้ชื่อ นารายณ์แปลงรูป ประจำอยู่ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)

บทสวดมนต์ป้องกันภัย ขับขี่รถ เดินทางแคล้วคลาด ปลอดภัย

พระคาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น

สำหรับสวดภาวนาเสมือนมีกำแพงแก้วมหึมาคุ้มกันแม้อยู่ในถิ่นอันตรายศัตรูและสัตว์ร้ายไม่อาจทำอะไรได้กลางคืนให้สวด 7 จบแล้วเอาจิต (นึกเห็น) วงรอบบ้านเริ่มจากขวาไปซ้ายเป็นทักษิณาวรรตป้องกันสรรพภัยวิเศษนักแล พุทธัง สัตตะรัตนะมะหาปะการัง สะระนัง คัจฉามิ ธัมมัง สัตตะรัตนะมะหาปะการัง สะระนัง คัจฉามิ สังฆัง สัตตะรัตนะมะหาปะการัง สะระนัง คัจฉามิ พระคาถาพระเจ้า 16 พระองค์ พระอาจารย์เจ้าทั้งปวงให้เป็นทานแก่สมณชีพราหมณ์ กุลบุตรทั้งปวง พระคาถานี้ท่านเรียกว่า ธรรมราชา จัดเป็นใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง ผู้ใดภาวนาได้อานิสงส์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง เสกใส่ข้าวอาหารป้อนเด็ก ปัญญาดี เลี้ยงง่าย สุขภาพดีฯ

นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง อุมิอะมิ มะหิสุตัง สุนะพุทธัง สุอะนะอะ

อิติปิโสพระเจ้า 5 องค์

เมื่ออยู่กลางดงเสือสิงห์กระทิงแรด หมั่นภาวนาพระคาถานี้ ศัตรูไม่รบกวนเลย

อิติปิโส ภะคะวา นะ ศัตรูทั้งหลายเอ๋ย เจวะ พัทธะภัณฑัง วา ปิจังงัง วา โสภะคะปิอิ อิติปิโส ภะคะวา โม ศัตรูทั้งหลายเอ๋ย เจวะ พัทธะภัณฑัง ปิจังงัง วา โสภะคิปิอิ อิติปิโส ภะคะวา พุทธ ศัตรูทั้งหลายเอ๋ย เจวะ พัทธะภัณฑัง วา ปิจังงัง วา โสภะคะปิติอิ อิติปิโส ภะคะวา ธา ศัตรูทั้งหลายเอ๋ย เจวะ พัทธะภัณฑัง วา ปิจังงัง วา โสภะคะปิติอิ

อิติปิโส ภะคะวา ยะ ศัตรูทั้งหลายเอ๋ย เจวะ พัทธะภัณฑัง วา นะจังงัง วา โสภะคะปิติอิ ฯ

บทสวดมนต์ป้องกันภัย ขับขี่รถ เดินทางแคล้วคลาด ปลอดภัย

คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดให้ท่านบูชา ธูปแขก 9 ดอก มะลิขาว 9 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงท่านขอบารมีต่าง ๆ ที่ต้องการแล้วสวดพระคาถาดังนี้

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (3 จบ)

ท่อง 3-11 จบ

เประมัง ธัมมัง สังฆัง

ปุระมัง ธัมมัง สังฆัง

ปรมัง ธัมมัง สังฆัง

เสสัง ธัมมัง สังฆัง กริยานัง อัตโน โหตุ.

บทสวดแผ่เมตตา

สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จงไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ชอบเถิด

คาถากันโรคภัยไข้เจ็บสักกัตวา พุทธะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง

วะรัง หิตัง เทวะมะนุสสานัง พุทธะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เมฯ สักกัตวา ธัมมะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง

วะรัง ปะริฬาหูปะสะมะนัง ธัมมะเตเชนะ โสตถินา

นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เมฯ

สักกัตวา สังฆะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง

วะรัง อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สังฆะเตเชนะ

วูปะสะเมนตุ เมฯ หมายเหตุ พระคาถาบทนี้ เป็นพระคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้เทพบุตรอุณหิสวิชัย ได้ท่องพระคาถานี้ จึงได้มีอายุอยู่ในสวรรค์ต่อไปอีก (พระคาถานี้ส่วนมากมิค่อยทราบกัน ไปสวดแต่บทอานิสงส์กันเสียหมด)

ผู้ใดหมั่นสวดพระคาถานี้ จะระงับโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งจะอายุยืนยาว ใช้เสกยากินแก้โรคก็ได้และถ้าผู้ใดสวดเจริญภาวนาอยู่เป็นนิจ นอกจากจะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วยังแคล้วคลาดจากภัยต่าง ๆ เช่น ราชภัย โจรภัย ฯลฯ อีกด้วยบทสวดมนต์ป้องกันภัย ขับขี่รถ เดินทางแคล้วคลาด ปลอดภัย

บทสวดมนต์ป้องกันภัย ขับขี่รถเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก kapook

แสดงความคิดเห็น