คนเก่งมักแกล้งโง่ คนโง่มักอวดฉลาด

2304
คนเก่งมักแกล้งโง่ คนโง่มักอวดฉลาด เป็นดังสุภาษิตชาวจีน

คนเก่งมักแกล้งโง่ คนโง่มักอวดฉลาด

มนุษย์เรานั้น มีจิตใจและลักษณะนิสัยที่มีความแตกต่างกันออกไป เราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าแท้จริงแล้ว คนที่เรารู้จักพบเจอนั้น มีนิสัยอย่างไร ตามหลัก จิ ต วิ ท ย า ได้มีการแบ่งจิตของม นุ ษ ย์ออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. อิด (ID) หมายถึง ตัณหาหรือความต้องการพื้นฐานของม นุ ษ ย์ เป็นสิ่งที่ยังไม่ขัดเกลา

ซึ่งทำให้มนุษย์ทำทุกอย่างเพื่อความพึงพอใจ หรือทำงานตามความพึงพอใจโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใด

เปรียบเสมือนสั น ด า น ดิ บ ข อ งมนุ ษย์ ซึ่งแบ่งออกเป็นสั ญ ช า ต ญ า ณแห่งการมีชีวิต (LIEF INSTINCT)

เป็นความต้องการอาหาร ความต้องการทางเพศ ความต้องการหลีกหนีจากสิ่งไม่ดี และสัญชาตญาณแห่งการเอา ตั ว ร อ ด เช่น ความต้องการก้ า วร้ า ว  หรือการทำสิ่งไม่ดีต่อตนเองและผู้อื่น เป็นต้น

2. อีโก้ (EGO) หมายถึง ส่วนที่ควบคุมพฤติ ก ร ร ม ที่เกิดจากความต้องการของ ID

โดยอาศัยกฎเกณฑ์ทางสังคม และหลักแห่งความเจริญมาช่วยในการตัดสินใจ

ไม่ใช่แสดงออกมาความพึงพอใจของตนเองเพียงอย่างเดียวแต่ต้องคิด

และแสดงออกอย่างมีเหตุผล

3. ซุปเปอร์อีโก้ (SUPEREGO) หมายถึง มโน ธ ร ร มหรือจิ ต ส่วนที่ได้รับการพัฒนา

มาจากประสบการณ์ การอบรมสั่งสอน หรือ กระบวนการทางสั ง ค ม ป ร ะ กิ ต

โดยอาศัยหลักของศีลธรรม จ ร รย  า ขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมต่างๆในสังคมนั้น

SUPEREGO จะเป็นตัวบังคับและควบคุมความคิดให้แสดงออกในลักษณะที่เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

นั้นหมายความว่า โครงสร้างจิตนี้ จะมีความสัมพันธ์กัน ถ้าทำงานสัมพันธ์กันดีการแสดงออก

หรือบุคลิกภาพก็เหมาะสมกับตน แต่ถ้าโครงสร้างทั้ง 3 ระบบ ทำหน้าที่ขัดแย้งกัน

บุคคลก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมาะสมได้ และวันนี้เรามีเรื่องราวของคำโบราณช า ว จี นที่เคยสอนไว้ว่า เมื่ออยู่ต่อหน้าคนใจแคบให้

“ใจกว้าง” หากใจกว้างไม่ได้ให้ “แกล้งโง่”

แต่ก่อน มีแม่ทัพคนหนึ่งเล่นหมากล้อมเก่งมาก ไม่ค่อยมีคนเล่นชนะได้ วันหนึ่ง แม่ทัพอ อ ก ร บ

ผ่ านหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เห็นบ้านเล็ก ๆ หลังหนึ่ง มีป้ายติดว่า “เล่นหมากล้อมอันดับ 1 ของประเทศ”

แม่ทัพไม่เชื่อ จึงเข้าไปหาเจ้าของบ้านและเล่นด้วย ปรากฎว่า เจ้าของบ้านแพ้ทั้ง 3 กระดาน

แม่ทัพหัวเราะ “555 แกเอาป้ายลงได้แล้ว” แล้วแม่ทัพก็ไปออกรบด้วยความดีใจไม่นาน

แม่ทัพ ร บ ชนะกลับมา ผ่ านมาที่เดิม ก็ยังเห็นป้ายแขวนอยู่ที่บ้านหลังเดิมแม่ทัพจึงเข้าไปหาเจ้าของบ้าน

และท้าดวลอีก ปรากฎว่าครั้งนี้ แม่ทัพแพ้ทั้ง 3 กระดาน แม่ทัพประห ล า ด ใ จมาก

ถามเจ้าของบ้านว่าเพราะอะไร

เจ้าของบ้านตอบว่า “ครั้งก่อน ท่านมีภาระกิจ ออก ร บ ข้าน้อยจะไปลบเหลี่ยม

ทำให้ท่านหมดข วั ญ กำลังใจไม่ได้ แต่ครั้งนี้ ท่านชนะกลับมา ข้าน้อยก็ไม่ต้องออมมือแล้ว”

คนที่เก่งจริงในโลกนี้ คือคนชนะได้ แต่ไม่จำเป็นต้องชนะ มีใจกว้างขวางพอที่จะให้

การใช้ชีวิต ก็เหมือนกัน รู้ ไม่จำเป็นต้องพูด ไม่พูด ใช่ว่าจะไม่รู้ หากคุณพูดในสิ่งที่คุณรู้

แต่เป็นเรื่องที่เจ้าของเรื่องไม่อย ากให้รู้ หรือไม่คิดว่าคนอื่นจะรู้ คุณไม่ได้มิตร แต่ได้ศัตรู

คนทุกคนบอกว่ารับความจริงได้ ต้องการให้คุณพูดความจริง แต่พอคุณพูดแล้ว ใช่ว่าจะรับได้ทุกคน

อาจจะโกรธคุณอีกต่างหากที่เรู้ความจริง ที่บอกให้คุณพูดความจริง ต้องการจะรู้ว่าคุณรู้เท่าไหน

แต่ไม่ได้หมายความว่ารับความจริงได้เมื่อรู้ว่าคุณรู้เยอะมาก เยอะกว่าที่เขาคาดไว้ เขาย่อมโกรธคุณ

เพราะ รู้ทันต่อหน้าคนใจแคบ คุณต้องใจกว้าง ถ้าทำใจกว้างไม่ได้ ก็ต้องแกล้งโง่

ขอขอบคุณ rabays,baanjomyut,rugyim,postsod.com

แสดงความคิดเห็น