เวลาจะเป็นเครื่องพิสู จน์ คนพูดได้ดี ไม่สู้ทำได้ดี

260
คนพูดได้ดี ไม่สู้ทำได้ดี

เวลาจะเป็นเครื่องพิสู จน์ คนพูดได้ดี ไม่สู้ทำได้ดี

น้ำ หากไม่หยั่ง คงไม่รู้ว่า ลึกเพียงใด

คน หากไม่คบ คงไม่รู้ว่า ใครดีใ ค ร ร้ า ย

คบหากันระยะสั้น ดูที่อารมณ์

คนหากับระยะ ย า ว ดูที่คุณธรรม

คนจริงใจ ยิ่งคบยิ่งเข้าใจ

คนเ ส แ ส ร้ ง ยิ่งคบยิ่งถ อ ด ใจ

จำไว้นะ ความ เ ส แ ส ร้ง ไม่มีทางแลกมาซึ่งความจริงใจ

เวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ พิสูจน์ใจคน พิสูจน์ นิ สั ย คน

เพราะพูดได้ดีไม่สู้ทำได้ดี ฉันมักห่วงเสมอว่า

ฉันจะสูญเสียใครไป แต่ฉันลืมถามไป

ว่าจะมีใครกลัวสูญเสียฉันไปบ้าง ผู้ชายเหมือน จิ้ ง จอ ก

เลือกถูกคนย่อมได้รับการปกป้อง

เลือกผิดคนก็ถูกรังแกไปทั้งชีวิต

ผู้หญิงเหมือนงู

เลือกถูกคนก็ค ล อเ ค ลี ยเอาใจ

เลือกผิดคนก็พ่ น พิ ษ ใส่

เพื่อนเหมือนไฟ เลือกคบถูกคนก็ส่องสว่างไปทั้งชีวิต

เลือกคบผิดคนก็ถูกเ ผ า ทั้ ง เ ป็ น ว่ากันว่า วันใดเกิดเรื่อง

จะรู้ว่าใคร คือ มิตรแท้

วันใดตกต่ำ  จะรู้ว่าใครคบด้วยใจ

ใครคบด้วยเงิน วันใดหมดผลประโยชน์

จะรู้ว่าใครยังอยู่ใครจากไป

วันใด ย า กจน จะรู้ว่าใครแล้งน้ำใจใครมีน้ำใจ

แสดงความคิดเห็น